Yoga For Beginner / Yoga dành cho người mới bắt đầu

Bài 1: MỀM CƠ DẺO KHỚP 

Bài 2:  CHÀO MẶT TRỜI

BÀI 3: KẾT  NỐI HƠI THỞ & CƠ THỂ

BÀI 4: MỞ KHỚP HÔNG 

BÀI 5: TĂNG SỨC MẠNH

BÀI 6: BACKBENDS – UỐN LƯNG

BÀI 7: THĂNG BẰNG CHÂN

BÀI 8: THĂNG BẰNG TAY

BÀI 9: 4 LỖI YOGA PHỔ BIẾN

BÀI 10:  40 PHÚT FULL BODY