Archive Tháng: Tháng Năm 2017

Điểm xuất phát: Thiền định
Sự tập trung: Trên 3 Luân xa Muladhara, Manipura và Vishuddhi Chakras
Hơi thở: Thở ra hoàn toàn và nín thở
Lặp đi lặp lại: 3-5 vòng

READ MORE